Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Om gebruik te maken van deze Website en de daarin aangebrachte toepassingen is registratie vereist, waarbij de Gebruiker een persoonlijk wachtwoord gebruikt.

Artikel 1. Definities

1.1 Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.2 Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.3 Gebruiker: De persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door ons geleverde diensten of producten.

1.4 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een deelnemer heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan andere deelnemers.

1.5 Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en Profielen.

1.6 Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website hebben plaatsgevonden.

Artikel 2. Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen ons en de Gebruiker.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van deze website.

2.3 Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden

2.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Inhoud en gebruik van de Website

3.1 Deze Website heeft als doel het om gebruikers te laten flirten met andere gebruikers. De Website is het platform om gebruikers met elkaar te laten communiceren en is een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van Profiel en andere informatie.

3.2 Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3 Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van Website. Door uw aanmelding af te ronden verstrekt Gebruiker aan de Website een licentie op het gebruik van deze gegevens inclusief mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Website op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden en/of andere websites, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

3.4 Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer wij vaststellen dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kunnen wij het account beëindigen of opschorten.

3.5 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker ons direct op de hoogte brengen.

3.6 Ocean Group Investment LTD kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Ocean Group Investment LTD direct aangifte doen.

3.8 Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van u zelf.

3.9 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.10 Het is niet toegestaan om Website op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.11 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

3.12 Het is niet toegestaan om foto’s van andere mensen dan uzelf op Website te publiceren. Website behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

3.13 Het is niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in uw profiel of op beeldmateriaal op te nemen. Website behoudt zich het recht voor om Profielen of onderdelen van Profielen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Ocean Group Investment LTD spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2 Gebruiker kan Ocean Group Investment LTD op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Ocean Group Investment LTD.

4.3 Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

4.4 Ocean Group Investment LTD is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Gebruiker. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn in deze gevallen niet mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere Gebruikers.

Artikel 5. Content

5.1 De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen ons netwerk worden door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende Ocean Group Investment LTD aansprakelijk. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Ocean Group Investment LTD niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.2 Ocean Group Investment LTD is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. Ocean Group Investment LTD heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Ocean Group Investment LTD direct op de hoogte worden gebracht. Ocean Group Investment LTD zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.3 Ocean Group Investment LTD gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

5.4 Gebruiker verstrekt Ocean Group Investment LTD een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Ocean Group Investment LTD op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen (informatie, foto’s, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

Artikel 6. Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1 Ocean Group Investment LTD besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.

6.2 Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Ocean Group Investment LTD. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Ocean Group Investment LTD noodzakelijk acht.

6.3 Ocean Group Investment LTD besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Ocean Group Investment LTD om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7. Klachtenafhandelingen

7.1 Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Ocean Group Investment LTD serieus in behandeling worden genomen.

7.2 De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Ocean Group Investment LTD kenbaar te maken.

7.3 Ocean Group Investment LTD zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Ocean Group Investment LTD zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

Artikel 8. Gebruikersgeschillen

8.1 Aangezien Website niet is en niet is betrokken in communicatie tussen Gebruikers onderling, in het geval dat u een onenigheid heeft met een andere Gebruiker, ontheft u Website hierbij van alle vorderingen, eisen en schaden (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.

8.2 Ocean Group Investment LTD biedt digitale diensten, waarop 14 dagen recht op ontbinding van de koop wordt gegeven. Indien gebruiker de aangeschafte diensten binnen deze 14 dagen gebruikt vervalt (voor dit deel) het recht van retour. Restituties wordt binnen 14 dagen op de door gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de gebruiker een bankrekening doorgeven. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Download hier het modelformulier.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Ocean Group Investment LTD of diens licentiegevers.

9.2 Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ocean Group Investment LTD worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Ocean Group Investment LTD of haar licentiegevers.

9.3 Voor zover Gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Ocean Group Investment LTD toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Ocean Group Investment LTD en vrijwaren Ocean Group Investment LTD derhalve van aanspraken van derden. Ocean Group Investment LTD is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

9.4 Mocht Ocean Group Investment LTD op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Ocean Group Investment LTD het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1 Ocean Group Investment LTD heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2 Ocean Group Investment LTD wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 11. Nederlands recht en geschillen

11.1 Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

11.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Ocean Group Investment LTD
3 Lochhart Road, Wanchai, Hong Kong